Otázka:

Dobrý deň, je spisovné spojenie Keby nebolo keby, boli by sme v nebi?

Heslá:

Keby bolo keby...

Odpoveď:

Slovenské príslovie Keby nebolo keby, boli by sme v nebi sa v jazykovej praxi používa aj v podobe Keby bolo keby... V súhrnnom diele Adolfa Petra Zátureckého Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia sa však uvádza iba podoba Keby nebolo keby, boli by sme v nebi. Podobne je toto príslovie spracované aj v 2. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1960 pri hesle nebo, kde sa uvádza rozšírený variant Keby nebolo keby, boli by sme všetci v nebi, a v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle nebo, kde je príslovie v podobe Keby nebolo keby, boli by sme (všetci) v nebi (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.  


Otázka z 08. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Keby bolo keby...