Otázka:

Skloňujú sa slová "IKEA" a "guru"? Je správna veta "Včera sme pozvali nášho guru do IKEi?

Heslá:

Ikea

Odpoveď:

Slovenčina je flektívny typ jazyka. Každé ohybné slovo v slovenčine má svoj vlastný súbor prípon, ktoré slúžia na vyjadrenie syntaktických vzťahov daného slova vo vete. Jazykové povedomie nám káže zaraďovať aj cudzie podstatné mená do domácich skloňovacích vzorov a v rečovom prejave ich skloňovať. Podstatné meno Ikea je v slovenčine ženského rodu a skloňujeme ho podľa vzoru žena tak ako podstatné meno idea (tzn., že v datíve a v lokáli jednotného čísla nemá príponu -e ako k žene, o žene, ale príponu -i ako k idei, o idei). V jednotlivých pádoch jednotného čísla má slovo Ikea tieto tvary: N. Ikea – G. do Ikey – D. k Ikei – A. vidím Ikeu – L. o Ikei – I. s Ikeou.

Pomenovanie osoby guru sa v slovenčine používa buď ako nesklonné (napr. pozvali sme nášho guru), alebo sa skloňuje podľa vzoru chlap, t. j. G. bez gurua, D. ku guruovi, A. (pozvali sme) gurua, L. o guruovi, I.  s guruom; v množnom čísle: N. dvaja guruovia,  G. bez guruov, D. ku guruom, A. vidím guruov, L. o guruoch, I. s guruami. Vo vete, na ktorú ste sa spytovali, má byť podstatné meno guru v akuzatíve jednotného čísla a vlastné podstatné meno Ikea v genitíve jednotného čísla, čiže vetamá mať takúto podobu: Včera sme pozvali nášho guru (alebo aj gurua) do Ikey.


Otázka z 19. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Ikea