Otázka:

Ako sa správne píše slovom suma, napr. 1 745 126, 56 eura?

Heslá:

1 745 126, 56 eura, milión sedemstoštyridsaťpäťtisícstodvadsaťšesť eur päťdesiatšesť centov, milión sedemstoštyridsaťpäťtisíc sto dvadsaťšesť eur päťdesiatšesť centov, cent, eurocent, euro, Značka €

Odpoveď:

 Číslovky označujúce milióny sa píšu oddelene. Zložené číslovky z tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek sa píšu dovedna alebo sa oddeľujú tisícky, stovky a desiatky s jednotkami. Sumu 1 745 126, 56 eura teda možno napísať slovom milión sedemstoštyridsaťpäťtisícstodvadsaťšesť eur päťdesiatšesť centov alebo milión sedemstoštyridsaťpäťtisíc sto dvadsaťšesť eur päťdesiatšesť centov. Na poštových poukážkach sa peňažné sumy v slovnom vyjadrení v príslušnej kolónke píšu dovedna a  s veľkým začiatočným písmenom. O písaní čísloviek sa bližšie dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu v IV. kap. Písanie slov osobitne a dovedna na s. 45 – 46. Písanie peňažných súm v bankových dokladoch upravujú interné predpisy jednotlivých bánk.  Aj v účtovníctve a pod. sa treba pridržiavať zásad uplatňovaných v príslušnom odbore. To sa týka i pomenovania cent či eurocent, ako aj používania názvu euro či jeho značky.


Otázka z 19. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 1 745 126