Otázka:

Píše sa správne Váš/e, Váš/-e, Váš(e) alebo Váš/Vaše?

Heslá:

ste spokojný spokojná, Váš Vaše

Odpoveď:

 

Variantnosť alebo alternatívnosť (nejde o dvojtvary) ženského adresáta možno v dotazníkoch vyznačiť celým výrazom, napr. ste spokojný/spokojná, alebo slovotvornou ženskou príponou so spojovníkom: ste spokojný/-á. Tento spôsob nemožno použiť v prípade alternatívnosti zámen Váš/Vaše, pretože ide o slová s rozličnou kvantitou v slovnom základe.


Otázka z 03. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ste spokojný spokojná