Otázka:

Je správne slovné spojenie ISO norma alebo norma ISO, ABC analýza alebo analýza ABC?

Heslá:

TV program, norma ISO, USB kľúč, PIN kód

Odpoveď:

 Ak skratka alebo značka zastupuje prídavné meno, ktoré vystupuje v slovnom spojení vo funkcii zhodného prívlastku, táto skratka alebo značka je pred určovaným menom, napr. TV program (televízny program), rtg. snímka (röntgenová snímka), PET fľaša (polypropylénterftalátová fľaša), 35 m šnúra (tridsaťpäťmetrová šnúra). V istých slovných spojeniach, v ktorých skratka alebo značka nezastupuje prídavné meno, uplatňuje sa dvojaký slovosled, napr. vitamín A i A vitamín, žiarenie γ i γ žiarenie. Popri uvedených typoch sú časté slovné spojenia, ktorých štruktúra prezrádza cudzí, zvyčajne anglický spôsob tvorenia prívlastkových pomenovaní, napr. ISO norma, ETL proces. V takýchto spojeniach skratka stojaca pred nadradeným (určovaným) slovom (podstatným menom), čiže v pozícii zhodného prívlastku, nezastupuje prídavné meno, ale slovné spojenie, často združené pomenovanie (ISO – International Organization for Standardization, ETL – extract, transform and load), preto by sa mala uvádzať za príslušným slovom: norma ISO, proces ETL. V praxi sa však pri niektorých výrazoch ustálil pôvodný spôsob, porov. USB kľúč, PIN kód. V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sa medzi funkciami spojovníka uvádza, že toto interpunkčné znamienko slúži na spájanie symbolov so slovami, napr. D-glukóza, 2-fenantyl.


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu TV program