Otázka:

Aký je princíp dávania čiarky pred spojkami či, alebo a ani?

Heslá:

čiarka pred alebo, alebo, či – alebo, čiarka pred či

Odpoveď:

Pri spojke či sa rozlišujú prípady, keď má priraďovaciu funkciu, od prípadov, keď vystupuje vo funkcii podraďovacej spojky uvádzajúcej vedľajšiu vetu. Prvý typ predstavuje veta Najčastejšie sa to zabezpečuje formou mandátnej či príkaznej zmluvy, alebo iným typom zmluvy, v ktorej sa vo viacnásobnom vetnom člene opakuje zlučovacia spojka s významom eventuality (či – alebo), preto sa pred druhou spojkou (alebo) dáva čiarka (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, 2.4. Čiarka, 2.4.2. Pripájacia funkcia čiarky, 1. Čiarka vo viacnásobnom vetnom člene, bod d, s. 103). Podobne je to vo vete Či už doma, alebo na cestách, v práci či v škole – táto príručka vás bude sprevádzať na každom kroku, v ktorej sa takisto pred druhou, vylučovacou spojkou alebo dáva čiarka, kým pred spojkou či v slovnom spojení v práci či v škole sa čiarka nedáva, lebo nejde o opakovanú, dvojitú spojku. Rovnako postupujeme vo vete Či už sa snažíte schudnúť, dostať sa do školy, po ktorej túžite, podnikať alebo pracovať pre nejakú veľkú spoločnosť, nájsť lásku alebo ukončiť nejaký vzťah, život vám môže priniesť úspechy aj neúspechy, v ktorej pred spojkou alebo v slovných spojeniach podnikať alebo pracovať, nájsť lásku alebo ukončiť vzťah sa analogicky čiarka nedáva. Vo vete Pôjde najmä o všetky zápisnice zo zasadnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov, či už na schôdzach, alebo zhromaždeniach slovné spojenie či už na schôdzach, alebo zhromaždeniach je bližším vysvetlením, dodatkom vety s opakovanou zlučovacou spojkou s významom eventuality alebo, pred ktorou sa dáva čiarka. Rovnaký charakter má veta Pre úplnosť dodávame, že nastane zmena vlastníka domu, či už v dôsledku prechodu, alebo prevodu vlastníctva.

Druhý typ predstavujú vety Nezáleží na tom, či si tú zmes pripravíte sami doma alebo si kúpite hotovú. – Je úplne jedno, či to urobíš doma alebo v kancelárii. V týchto vetách spojka či uvádzajúca vedľajšiu vetu má podraďovaciu funkciu, preto sa pred ňou píše čiarka, ale pred spojkou alebo vyjadrujúcou vylučovací vzťah sa čiarka nepíše (porov. výklad podraďovacej spojky či, ako aj priraďovacej spojky alebo, konkrétne štvrtý príklad v uvedenom význame v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003). Vo vete Ministerstvo už nemá kompetencie vydávať výklad tohto zákona ani metodické usmernenia či rôzne stanoviská sa pred spojkou či nedáva čiarka.


Otázka z 08. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu čiarka pred alebo