Otázka:

Ako sa správne číta číslovka 1001?

Heslá:

1001, 41, 361, 5271, štyridsaťjeden, tristošesťdesiatjeden, päťtisícdvestosedemdesiatjeden, štyridsaťjeden chlapcov, tristošesťdesiatjeden kníh, päťtisícdvestosedemdesiatjeden detí, 1001 nocí, tisícjeden nocí, 72, sedemdesiatdva (účastníkov, otázok, jabĺk), jeden, dva, jeden človek, jeden návrh, jedna, jedna dcéra, jedna okolnosť, jedno, jedno mláďa, jedno percento, dva stoly, dve, dve študentky, dve zrkadlá

Odpoveď:

Zložené číslovky, ktoré majú v druhej časti zloženiny číslovku -jeden, napr. 41, 361, 5271, čítajú sa štyridsaťjeden, tristošesťdesiatjeden, päťtisícdvestosedemdesiatjeden, a to bez ohľadu na to, či sa spájajú s podstatným menom mužského, ženského alebo stredného rodu, napr. štyridsaťjeden chlapcov, tristošesťdesiatjeden kníh, päťtisícdvestosedemdesiatjeden detí. To znamená, že slovné spojenie 1001 nocí správne povieme tisícjeden nocí. Takto sa čítajú aj zložené číslovky, ktoré majú v druhej časti zloženiny číslovku -dva, napr. 72 – sedemdesiatdva (účastníkov, otázok, jabĺk). Rod počítaného podstatného mena rozlišujeme pri základných číslovkách jedendva: číslovka jeden sa spája s podstatnými menami mužského rodu, napr. jeden človek, jeden návrh, číslovka jedna sa spája s podstatnými menami ženského rodu, napr. jedna dcéra, jedna okolnosť, a číslovka jedno sa spája s podstatnými menami stredného rodu, napr. jedno mláďa, jedno percento. Číslovka dva sa spája s neživotnými podstatnými menami mužského rodu, napr. dva stoly, a číslovka dve sa spája s podstatnými menami ženského a stredného rodu, napr. dve študentky, dve zrkadlá.


Otázka z 06. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 1001