Otázka:

Má slovné spojenie "extrémne spokojný" význam "mimoriadne spokojný"?

Heslá:

extrémne, mimoriadne, krajne, extrémne suché leto, extrémne rýchle ochladenie, extrémne štíhle dievča, extravagantne, extrémne aerodynamický tvar automobilu, extrémnejšie ladená kapela, extrémny, mimoriadny

Odpoveď:

Príslovka extrémne má podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) tieto významy: 1. s krajnou, nie zvyčajnou mierou, intenzitou, hodnotami; synonymá mimoriadne, krajne, napr. extrémne suché leto, extrémne rýchle ochladenie, extrémne štíhle dievča, 2. inak ako bežne, výstredne; synonymum extravagantne, napr. extrémne aerodynamický tvar automobilu, extrémnejšie ladená kapela. Významové prekrývanie príslovky extrémne, ktorá je odvodená od prídavného mena extrémny, s príslovkou mimoriadne vyplýva i z výkladu prídavného mena extrémny, resp. mimoriadny v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004). Tento slovník je spolu s ďalšími lexikografickými príručkami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe alebo skráteným prístupom http://slovniky.korpus.sk.    

Dodávame, že kontakt na jazykovú poradňu je takisto uvedený na našej webovej stránke.


Otázka z 28. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu extrémne