Otázka:

Na základe čoho vzniklo slovo črepina alebo črepiny? Mohlo by existovať zvukomalebné citoslovce črep?

Heslá:

črepina, črep, štrng, cink, brink, cveng

Odpoveď:

Slovo črepina je všeslovanský výraz, ktorého pôvodný význam bol „hlinený črep, niečo rozbité“ (porov. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník). Citoslovce so základom črep sa v slovenčine nepoužíva a na označenie „zvuku, keď sa niečo rozbije na črepiny“ sú ustálené citoslovcia vyjadrujúce zvuk vznikajúci pri náraze sklených predmetov, teda štrng, cink, brink, cveng... a ich synonymá (porov. Synonymický slovník slovenčiny, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).  

 

 

 

 


Otázka z 17. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu črepina