Otázka:

Píšem knižku o histórii psov a rada by som poznala pôvod slova pes.

Heslá:

pes

Odpoveď:

Podľa českých etymologických slovníkov (slovenský etymologický slovník zatiaľ nevyšiel) je slovo pes praslovanského pôvodu. Z praslovanského základu pьsъ, sa vyvinuli pomenovania psa v mnohých slovanských jazykoch vrátane češtiny a slovenčiny. Výraz pьsъ bol podľa etymológov motivovaný citoslovcom vábenia zvieraťa ps! ps!, ktoré je (aj v podobe psi-psi!) doložené ako volanie na psa v niektorých regiónoch Českej republiky (na Hanej a v Chodsku). Podobne vzniklo napríklad v Rumunsku pomenovanie mačky pisicǎ z citoslovca vábenia mačky pis-pis!

            S prípadnými ďalšími otázkami k etymológii slova pes sa môžete obrátiť na slovenského etymológa PhDr. Ľubora Králika, CSc., na adrese kralik@juls.savba.sk.


Otázka z 16. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu pes