Otázka:

Sú správne a spisovné spojenia ako "ideme lesom, zvuk sa rozliehal celou horou, triasol sa zimou" alebo tam treba používať predložky?

Heslá:

idem lesom

Odpoveď:

Príslovkové určenie sa vyjadruje najčastejšie príslovkami a predložkovými pádmi, zriedkavejšie aj prostými pádmi (t. j. bez predložiek), resp. aj neurčitkom a prechodníkom slovies. Prosté pády sa najčastejšie používajú v príslovkovom určení miesta. Na otázky kade?, kadiaľ?  môžeme odpovedať prostým inštrumentálom dolinou, horou, komínom aj predložkovým spojením po doline, cez horu, cez komín. Správne sú spojenia ideme cez les/po lese aj ideme lesom, zvuk sa rozliehal po celej hore aj celou horou, po dome sa šírila vôňa jedla aj domom sa šírila vôňa jedla, cez pole/po poli sa ťahala široká brázda aj poľom sa ťahala široká brázda.

            Príčina sa prostými pádmi vyjadruje iba zriedkavo. Výnimočne sa na spisovnú úroveň dostali niektoré inštrumentálové väzby ako umrieť hladom/smädom popri umrieť od hladu/od smädu triasť sa zimou popri triasť sa od zimy. Spojenie triasť sa/drgľovať sa zimou/od zimy sa uvádza aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003 (pozri heslo zima, 3. význam na http://slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 15. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu idem lesom