Otázka:

Je chybou skloňovať názov mesta Nitra v slovnom spojení vedenie mesta Nitry?

Heslá:

mesto Nitra, z hlavného mesta Bratislavy, v meste Žiline, cez rieku Nitru, v okolí mesta Pisticci, v osade Haidradis, na rieku Bejchle, okres, provincia, štát, priehrada, jaskyňa, v okrese Lučenec, do provincie Ontário, v štáte Južná Dakota, dedina, obec, mesto, osada, rieka, potok, dolina, vrch, hora, Komunálne služby mesta Topoľčian, Komunálne služby mesta Topoľčany, rieka Nitra, na rieke Nitre, Nitra, vedenie mesta Nitry, z jaskyne Driny, vedenie mesta Nitra

Odpoveď:

 Problematikou skloňovania či neskloňovania vlastného miestneho mena v spojení so všeobecným názvom typu mesto Nitra – vedenie mesta Nitra/vedenie mesta Nitry sa zaoberal v článku Prístavky a nezhodné nominatívne prívlastky v miestnych názvoch Ján Oravec v časopise Kultúra slova (1972, č. 1, s. 12 – 18). Autor konštatuje, že pri známych, najmä domácich miestnych názvoch sa miestne meno prevažne zhoduje s predchádzajúcim všeobecným menom, napr. z hlavného mesta Bratislavy, v meste Žiline, cez rieku Nitru, kým pri cudzích, resp. neznámych názvoch (najmä takých, ktoré majú nezvyčajné zakončenie) prevažuje nesklonná podoba miestneho názvu, napr. v okolí mesta Pisticci, v osade Haidradis, na rieku Bejchle. Pri všeobecných menách okres, provincia, štát, priehrada, jaskyňa sú miestne mená vždy v nominatíve, napr. v okrese Lučenec, do provincie Ontário, v štáte Južná Dakota, z jaskyne Driny. Jednako pri názvoch dedina, obec, mesto, osada, rieka, potok, dolina, vrch, hora sa prejavuje kolísanie medzi zhodnými a nezhodnými miestnymi názvami, porov. Komunálne služby mesta Topoľčian – Komunálne služby mesta Topoľčany. Gramaticky ústrojnejší je spôsob, keď sa vlastné miestne meno zhoduje s predchádzajúcim všeobecným podstatným menom. Pri uprednostnení zhodnej alebo nezhodnej podoby miestneho názvu so všeobecným podstatným menom sa berie do úvahy aj ustálenosť danej podoby konkrétneho názvu. V prípade miestneho názvu rieka Nitra je ustálená zhodná podoba – na rieke Nitre, čo dáva predpoklad, že aj v spojení so slovom mesto sa názov Nitra bude skloňovať: vedenie mesta Nitry.  

Podrobnejšie sa o danej problematike dočítate v citovanom článku. Časopis Kultúra slova je sprístupnený na https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/.


Otázka z 07. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mesto Nitra