Otázka:

Je správne vyslovovať tvrdo zámeno oni v pluráli mužského rodu?

Heslá:

oni, on, muži, ony, stromy, ona, ženy, ono, deti

Odpoveď:

Zámeno oni je tvar nominatívu množného čísla zámena mužského rodu on zastupujúceho životné podstatné mená mužského rodu (muži), zámeno ony je tvar nominatívu množného čísla zámena mužského rodu on zastupujúceho neživotné podstatné mená mužského rodu (stromy), ako aj tvar nominatívu množného čísla zámena ženského rodu ona (ženy) a zámena stredného rodu ono (deti). Pádové gramatické tvary zámen on, ona, ono sú rozvedené vo výklade týchto zámen v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) i v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). Obe príručky sú spolu s ďalšími lexikografickými príručkami dostupné na www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 08. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu oni