Otázka:

Je správne vyslovovať tvrdo zámeno "oni" v pluráli mužského rodu?

Heslá:

oni, on, muži, ony, stromy, ona, ženy, ono, deti

Odpoveď:

Zámeno oni je tvar nominatívu množného čísla zámena mužskéhorodu on zastupujúceho životné podstatné mená mužskéhorodu (muži), zámeno ony je tvar nominatívu množného čísla zámena mužského roduon zastupujúceho neživotné podstatné mená mužského rodu (stromy), ako aj tvar nominatívu množného čísla zámena ženského rodu ona (ženy)a zámena stredného rodu ono (deti). Pádové gramatické tvary zámen on, ona, ono sú rozvedené vo výklade týchto zámen v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) i v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). Obe príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 08. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu oni
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku