Otázka:

Aká je správna výslovnosť slov vták (v spojení vták hlasno spieval), všetko, ťažký a obrovské?

Heslá:

ftág hlasno, fšetko, ťašký, obrouské, v, f, fták, ťažký, ž, k, š, obrovské, u

Odpoveď:

 Správna výslovnosť je ftág, fšetko, ťašký, obroǔské. V slovách začínajúcich sa na v, za ktorým nasleduje neznelá spoluhláska, nastáva spodobovanie (znelostná asimilácia), v dôsledku ktorého sa vyslovuje ako f: fták, fšetko. Znelostná asimilácia nastáva i na hranici slov; ak sa prvé slovo končí na neznelú spoluhlásku a druhé sa začína na znelú, neznelá spoluhláska sa asimiluje na znelú: ftág hlasno. Ďalej znelostná asimilácia nastáva na hranici základu slova a prípony, t. j. v koncovej časti slova. Príkladom takejto asimilácie je slovo ťažký, v ktorom sa znelá spoluhláska ž pod vplyvom neznelej spoluhlásky k asimiluje na neznelú spoluhlásku š: ťašký. V slove obrovské sa asimiluje na hlásku ǔ – obroǔské.

O znelostnej asimilácii sa možno podrobne dočítať napr. v Pravidlách slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa.


Otázka z 17. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ftág hlasno