Otázka:

Ako sa stalo, že slovo business sa do slovenčiny dostalo ako biznis a do češtiny vo forme byznys?

Heslá:

d, t, n, l, di, tí, ni, li, i, díler, abstinovať, lítium, gazdiná, piatimi, nijaký, palina, byro, le burreau, busta, le buste, bysta, garáž, garrage, guráž, courrage, kuráž, pocestný

Odpoveď:

Aj keď sú slovenčina a čeština blízke jazyky, ich fonetický prepis nemusí byť totožný.  Napr. slová s tvrdými spoluhláskami d, t, n, l v slabikách di, ti, ni, li v domácich i cudzích slovách sa v slovenskom fonetickom prepise zapisujú mäkkým i, í, napr. díler [díler], abstinovať [abstinovať], lítium [lítium], kým mäkké spoluhlásky v týchto slabikách sa vo fonetickom prepise zapisujú mäkčeňom, napr. gazdiná [gazďiná], piatimi [piaťimi], nijaký [ňijakí], palina [paľina]. Pokiaľ ide o pravopisnú adaptáciu slov cudzieho pôvodu podľa fonetického princípu, ani tu sa slovenčina s češtinou nemusia zhodovať, porov. slov. byro (z fr. le burreau, výsl. [büró]) – čes. byro, ale slov. busta (z fr. le buste [büst]) – čes. bysta, slov. garáž (z fr. garrage [garáž]) – čes. garáž, ale slov. guráž (z fr. courrage [kuráž]) – čes. kuráž. O zásadách adaptácie cudzích slov podľa fonetického princípu v češtine by ste sa mohli bližšie dozvedieť v jazykovej poradni Ústavu pro jazyk český AV ČR. Upozorňujeme však na to, že písomné odpovede sú v tejto poradni spoplatňované (bližšie na www.ujc.cas.cz).


Otázka z 06. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu d