Otázka:

V spojení so slovom ústav treba použiť predložku na alebo v?

Heslá:

v (vo), na, sedieť v aute, pohyb vo voľnej prírode, sedieť na stoličke, pracovať na streche, žiť na dedine, ministerstvo, úrad, súd, prokuratúra, sekretariát, univerzita, vysoká škola, gymnázium, pracovať na ministerstve, na miestnom úrade, na súde, študovať na univerzite, na gymnáziu, byť učiteľom na vysokej škole, ústav, pracoval v Ústave pamäti národa, pracuje v Ústave polymérov SAV, pracuje na Fyzikálnom ústave SAV, pracoval na Onkologickom ústave v Bratislave, pracuje vo Fyzikálnom ústave SAV, pracoval v Onkologickom ústave v Bratislave, študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, po maturite na učiteľskom ústave v Modre pôsobil ako učiteľ v Turzovke, pracovať, pôsobiť, venovať sa, docentka pracuje (pôsobí) v Ústave verejnej politiky a ekonómie, venuje sa pedagogickej činnosti v Ústave verejnej politiky a ekonómie, To vytvára predpoklad na využívanie intelektuálnych zdrojov v ÚVPE

Odpoveď:

Obe predložky – v (vo) aj na – sa používajú vo význame miesta. Ak sa uplatňujú v lokáli, rozlišuje sa poloha vnútri nejakého objektu a poloha na povrchu objektu. Predložka v  vyjadruje miesto, vnútri ktorého sa niečo deje, prostredie alebo všeobecne priestorový význam, napr. sedieť v aute, pohyb vo voľnej prírode. Predložka na  vyjadruje predovšetkým miesto, umiestnenie na povrchu alebo prostredie, napr. sedieť na stoličke, pracovať na streche, žiť na dedine (porov. výklad oboch predložiek v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je prístupný na http://slovnik.juls.savba.sk). V spojení s niektorými slovami sa vo význame miesta ustálila predložka na, lebo tu k priestorovému významu pristupuje aj účelový odtienok, resp. inštitucionálny význam. Ide o slová ako ministerstvo, úrad, súd, prokuratúra, sekretariát, univerzita, vysoká škola, gymnázium – porov. pracovať na ministerstve, na miestnom úrade, na súde, študovať na univerzite, na gymnáziu. Takéto použitie predložky na dokladá aj príklad byť učiteľom na vysokej škole uvedený v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Pri slove ústav sa v jazykovej praxi prejavuje kolísanie: toto slovo sa najčastejšie viaže s predložkou v – pracoval v Ústave pamäti národa, pracuje v Ústave polymérov SAV, niekedy s predložkou na – pracuje na Fyzikálnom ústave SAV, pracoval na Onkologickom ústave v Bratislave, ale aj v týchto prípadoch odporúčame používať predložku v (vo), čiže pracuje vo Fyzikálnom ústave SAV, pracoval v Onkologickom ústave v Bratislave. Väzba s konkrétnou predložkou často závisí od toho, s akým slovom sa slovo ústav viaže, porov. študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, po maturite na učiteľskom ústave v Modre pôsobil ako učiteľ v Turzovke. V spojení so slovesami pracovať, pôsobiť, venovať sa odporúčame používať predložku v: docentka pracuje (pôsobí) v Ústave verejnej politiky a ekonómie, venuje sa pedagogickej činnosti v Ústave verejnej politiky a ekonómie, rovnako vo vete To vytvára predpoklad na využívanie intelektuálnych zdrojov v ÚVPE.


Otázka z 22. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v (vo)