Otázka:

Sú v slovných spojeniach "uzavrú manželstvo v Evanjelickom kostole v Záhorciach" a "v Rímskokatolíckom kostole nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej" správne napísané veľké začiatočné písmená?

Heslá:

rímskokatolícky, evanjelický, kostol, františkánsky kostol, kostol uršulínok, uzavrú manželstvo v evanjelickom kostole v Zahorciach, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol svätej Margity, Kostol zjavenia Pána, Kostol nanebovzatia Panny Márie, uzavrú manželstvo v rímskokatolíckom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej

Odpoveď:

 Prívlastok rímskokatolícky, evanjelický v spojení so slovom kostol alebo s názvom kostola je iba bližšie označenie kostola podľa príslušnosti k danej cirkvi. Podobne sa používa označenie príslušnosti k reholi (františkánsky kostol, kostol uršulínok). Takéto označenia fungujú ako spresnenie názvu daného kostola, ale nepovažujú sa za vlastné meno, a preto sa píšu s malým začiatočným písmenom, a to aj vtedy, keď sa pri nich uvedie názov príslušnej obce: uzavrú manželstvo v evanjelickom kostole v Záhorciach. Názvy kostolov sa pokladajú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom v slove kostol, ak sú pomenované podľa svätca, ktorému sú zasvätené (Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol svätej Margity), alebo podľa názvu liturgického sviatku odvodeného od danej biblickej udalosti alebo vychádzajúceho z teologického učenia (Kostol zjavenia Pána, Kostol nanebovzatia Panny Márie) – porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, VIII. kapitola Písanie veľkých písmen, podkapitola 1.3.2. Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu, 7. bod Názvy významných stavieb a ich častí a  poznámka na s. 63. To znamená, že správna je formulácia uzavrú manželstvo v rímskokatolíckom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej.

Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na našej webovej stránke. Textovú časť nájdete na stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 21. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu rímskokatolícky