Otázka:

Je správne slovné spojenie obdržala som list alebo obdŕžala som list?

Heslá:

obdržať, subšt., subštandardné slovo

Odpoveď:

 Slovesá obdŕžať obdržať sú nespisovné, o čom svedčí kvalifikátor subšt., čiže  subštandardné slovo, ktorý sa uvádza pri slovese obdržať v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), i výklad tohto slovesa v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004). Môžete si to overiť v citovaných slovníkoch, ktoré sú spolu s ďalšími príručkami sprístupnené na www.slovnik.juls.savba.sk. 


Otázka z 14. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu obdržať