Otázka:

Je správne napísaný názov podujatia 1. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat na Slovensku? Má byť veľké písmeno v slove celoslovenské?

Heslá:

Bienále ilustrácií Bratislava, 5. bienále ilustrácií Bratislava (Piate bienále ilustrácií Bratislava), Spojené národy, Organizácia Spojených národov, 1. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat na Slovensku

Odpoveď:

 Podľa súčasných Pravidiel slovenského pravopisu (2013) ak sa pred názvom podujatia uvádza radová číslovka označujúca poradie podujatia, vlastným menom je celý názov aj s uvedením poradia podujatia, napr. Bienále ilustrácií Bratislava – 5. bienále ilustrácií Bratislava (Piate bienále ilustrácií Bratislava) (porov. kap. VI Písanie veľkých písmen, podkap. 1.3.3. Názvy ľudských výtvorov..., bod 9 Názvy akcií, zjazdov, výstav, súťaží..., pozn. č 1, s. 70). Podľa uvedenej zásady by sa pripravované podujatie malo zapísať 1. celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat na Slovensku. Iná pravopisná zásada hovorí, že vlastné meno, ktoré je súčasťou vlastného názvu, ponecháva si veľké písmeno na ktoromkoľvek mieste názvu, napr. Spojené národy – Organizácia Spojených národov (porov. podkap. 1.2. Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách, s. 53), preto by sme nepovažovali za chybné ani písanie názvu podujatia v podobe 1. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat na Slovensku.


Otázka z 27. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bienále ilustrácií Bratislava