Otázka:

Je správne slovné spojenie prihlásil sa o slovo alebo prihlásil sa k slovu?

Heslá:

prihlásiť sa, slovo, o, prihlásiť sa o slovo

Odpoveď:

 Sloveso prihlásiť sa v spojení so slovom slovo sa viaže s predložkou o – prihlásiť sa o slovo (porov. výklad slovesa prihlásiť sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003). Citovaný slovník je spolu s ďalšími jazykovými príručkami sprístupnený na www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 21. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prihlásiť sa