Otázka:

Je správne pomenovanie vyšívací stroj pre stroj na vyšívanie rôznymi stehmi?

Heslá:

vyšívací stroj, vyšívací, vyšívať, šijací, šiť, sejací, siať, stojací, pomenúvací, pomenúvať, ošetrovací, ošetrovať

Odpoveď:

Pomenovanie vyšívací stroj pre stroj, pomocou ktorého sa vyšíva, je jazykovo správne.

Prídavné meno vyšívací je utvorené zo slovesa vyšívať príponou -ací tak ako prídavné meno šijací od slovesa šiť, sejací od slovesa siať, ošetrovací od ošetrovať, žací od žať, stojací od stáť, pomenúvací od pomenúvať  a pod. Slovné spojenie vyšívací stroj sa uvádza ako príklad pri prídavnom mene vyšívací v Slovníku slovenského jazyka (5. zv., 1965) – porov. citovaný slovník, ktorý je spolu s ďalšími príručkami sprístupnený na www.slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 02. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyšívací stroj