Otázka:

Aké je pravidlo písania veľkých písmen v slovnom spojení česko-slovenský, napr. stretnutie neformálneho Česko-slovenského fóra, česko-slovenské vzťahy?

Heslá:

diskusné fórum, vedecké fórum, čitateľské fórum, najvyššie politické fórum, reprezentatívne fórum európskych krajín, Rakúske kultúrne fórum, Slobodné fórum, Fórum života, Fórum donorov

Odpoveď:

 

Prídavné meno česko-slovenský sa píše so spojovníkom a s malým začiatočným písmenom, napríklad česko-slovenská hranica, česko-slovenské dejiny, česko-slovenské vzťahy. Ak toto prídavné meno stojí na začiatku vlastného mena, píše sa s veľkým začiatočným písmenom. Ako príklad možno uviesť názov publikácie Česko-slovenský slovník.

Slovom fórum sa označuje orgán, inštitúcia či verejnosť povolaná posudzovať, hodnotiť niečo, ale aj miesto, priestor, kde možno verejne vyjadrovať svoje názory, ako aj neformálne zasadnutie odborníkov zaoberajúcich sa určitou témou, napr. diskusné fórum, vedecké fórum, čitateľské fórum, najvyššie politické fórum, reprezentatívne fórum európskych krajín. Takýto charakter môže mať aj pomenovanie česko-slovenské fórum v ukážke textu, ktorú ste zaslali a ktorý sa zaoberá vzájomnou spoluprácou Slovenskej republiky a Českej republiky. Slovo fórum môže byť aj súčasťou vlastného mena organizácie, inštitúcie, zoskupenia a pod., porov. Rakúske kultúrne fórum, Slobodné fórum, Fórum života, Fórum donorov. V textoch na internete sa názvom Česko-slovenské fórum pre sepsu označuje voľné združenie odborníkov zaoberajúcich sa sepsou, názvom Česko-slovenské fórum 2012 sa pomenúva konferencia daňových poradcov.


Otázka z 20. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu diskusné fórum