Otázka:

Je prídavné meno hontiansky spisovné? Alebo je správne hontský?

Heslá:

hontiansky, malohontský, župa, Hont, Hontianska Vrbica, Hontianske Ďarmoty, Hontianske Tesáry, Hontianske Trsťany, hontský, Malohont, Učená spoločnosť malohontská, Gemersko-malohontská stolica, Gemersko-malohontská hvezdáreň, Gemersko-malohontské múzeum, Gemersko-malohontské folklórne slávnosti

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené z názvu slovenskej stolice (župy) Hont v podobe hontiansky je slovníkovo doložené od r. 1902 v Rukoväti spisovnej reči slovenskej od Samuela Czambela v samostatnom hesle hontianska stolica. Rovnako aj v Slovenskom slovníku z literatúry aj nárečí z r. 1923 od Karola a Miroslava Kálalovcov sa pri hesle Hont uvádza spojenie Hontianska stolica, župa. Podobu hontiansky následne zachytávajú Pravidlá slovenského pravopisu (PSP) od r. 1931 a uplatnila sa aj v názvoch obcí Hontianska Vrbica (od r. 1948, predtým Hontianske Ďarmoty 1945 – 1948), Hontianske Moravce (od r. 1960), Hontianske Nemce (od r. 1948), Hontianske Tesáre (od r. 1948, predtým Hontianske Tesáry 1927 – 1948), Hontianske Trsťany (od r. 1973). Až v 1. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1959 sa pri hesle Hont uviedla popri podobe hontiansky i podoba hontský kvalifikovaná ako staršia (?), no vo všetkých vydaniach PSP z r. 1953 – 1971 a neskôr aj vo vydaniach súčasných PSP z r. 1991 – 2000 sa uvádzala a uvádza iba podoba hontiansky. 

Naproti tomu pri prídavnom mene, ktoré je utvorené z názvu slovenskej stolice (župy) Malohont (od r. 1802 pripojenej ku Gemeru), ustálila sa výhradne podoba s príponou -ský – malohontský (porov. Učená spoločnosť malohontská), doložená ako súčasť názvu územnosprávnej jednotky Gemersko-malohontská stolica (župa), novšie v názvoch inštitúcií a podujatí, napr. Gemersko-malohontská hvezdáreň, Gemersko-malohontské múzeum, Gemersko-malohontské folklórne slávnosti.


Otázka z 13. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hontiansky