Otázka:

Ktorá farba sa považuje za prevažujúcu v tvare prídavného mena žlto-červený?

Heslá:

žltočervený, žltočervené jablko

Odpoveď:

 Pri prídavnom mene žlto-červený nemožno určiť, ktorá farba prevažuje. Týmto prídavným menom sa vyjadruje kombinácia žltej a červenej farby, znamená „žltý a červený“. Napr. žlto-červený pulóver je pulóver, ktorý má niektoré časti (napr. pruhy alebo iný vzor) žltej farby a niektoré červenej farby. O zložených prídavných menách tohto typu sa píše v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v VIII. kap. Interpunkcia v podkap. 2.9. Spojovník na s. 112. Iným prípadom je prídavné meno žltočervený, ktorým sa vyjadruje farebný odtieň, a to červený dožlta, napr. žltočervené jablko (porov. výklad prídavného mena žltočervený v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003).  

 Pravidlá slovenského pravopisu sú v elektronickej podobe prístupné na http://slovnik.juls.savba.sk/, zvoľte si textovú časť.


Otázka z 21. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žltočervený