Otázka:

Ako máme nazvať samca opice, samicu hada alebo svišťa?

Heslá:

králik, lasica, ryba, had, chrobák, kolibrík, svišť, veverica, žirafa, samec, samica, samček, samička, kolibríka, svištica, dikobrazica, veveričiak, žirafiak, opičiak

Odpoveď:

 Nie všetky zvieratá majú osobitné pomenovanie pre zástupcov mužského a ženského pohlavia. Heteronymné rodové názvy sú zaužívané najmä pri hospodárskych zvieratách, napr. sliepka – kohút, hus – gunár, kačica – káčer, krava – býk, koza – cap, ovca – baran, mačka – kocúr, pri poľovnej zveri, napr. srnec – srna, bažant – bažantica, ale aj pri niektorých iných zvieratách, napr. páv – pávica, lev – levica, vlk – vlčica, medveď – medvedica (tu sú ženské názvy odvodené od mužských). Ostatné názvy zvierat nerozlišujú prirodzený rod a ich názov v mužskom alebo ženskom rode funguje zástupne pre predstaviteľov oboch pohlaví, napr. králik, lasica, ryba, had, chrobák, kolibrík, svišť, veverica, žirafa. V takýchto prípadoch sa rodové názvy tvoria pomocou slov samec – samica alebo samček – samička, napr. samec králika – samica králika, samček kolibríka – samička kolibríka, alebo pomocou zvieracích prídavných mien, napr. králičí samec – králičia samica, kolibričí samček – kolibričia samička, alebo sa používa iba označenie samec/samček – samica/samička. V rozprávkach alebo živej reči, čiže tam, kde sa nemusí dodržiavať odborné názvoslovie, možno utvoriť i pomenovania ako svištica, dikobrazica, veveričiak, žirafiak, opičiak a pod., ktoré majú expresívne zafarbenie.


Otázka z 27. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu králik