Otázka:

Je správne používať výraz komunikovať v spojení problém komunikujeme, keď komunikovať by mali navzájom dvaja ľudia a problém by sa mal riešiť alebo rozoberať?

Heslá:

komunikovať, komunikovať prostredníctvom telefónu, komunikovať cez telefón, schopnosť efektívne komunikovať, komunikovať o nastolenej problematike, komunikovať evanjelium, komunikovať humanistické posolstvo ľuďom, komunikovať okoliu svoje myšlienky

Odpoveď:

 Krátky slovník slovenského jazyka (2003) definuje sloveso komunikovať ako „dorozumie(va)ť sa, byť v spoločenskom spojení“, napr. komunikovať prostredníctvom telefónu (porov. citovaný slovník, ktorý je spolu s ďalšími príručkami sprístupnený na www.slovnik.juls.savba.sk). Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L, 2011) zachytáva sloveso komunikovať v dvoch významoch: 1. (s kým, s čím; ako; o čom) uskutočňovať komunikáciu, sprostredkúvať, odovzdávať informácie, dorozumievať sa, napr. komunikovať cez telefón, schopnosť efektívne komunikovať, komunikovať o nastolenej problematike, 2. knižne (čo komu) oznamovať, oznámiť, podávať, podať informácie o niečom, bližšie vysvetľovať, vysvetliť, napr. komunikovať evanjelium, komunikovať humanistické posolstvo ľuďom, komunikovať okoliu svoje myšlienky, problémy, otázky, očakávania. Z výkladu vyplýva, že pri slovese komunikovať sa odštiepil nový, druhý význam. Slovník súčasného slovenského jazyka hodnotí sloveso komunikovať v tomto význame ako knižné slovo.


Otázka z 03. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu komunikovať