Otázka:

Dobrý deň, využíva sa ešte v slovenčine výraz čnosť?

Heslá:

čnosť, cnosť, cnostný, cnostne, čnostný, čnostne

Odpoveď:

Podstatné meno čnosť aj prídavné meno čnostný či príslovka čnostne sa v minulosti (napr. v 3.  vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka z r. 1997) hodnotili ako zastarávajúce jazykové prostriedky a živé a neutrálne boli iba podoby cnosť, cnostný, cnostne. V slovenskej náboženskej literatúre, najmä v rámci katolíckej cirkvi, sa však tradične používali podoby s hláskou č, čo ovplyvnilo aj zmenu štylistickej kvalifikácie týchto výrazov. V poslednom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka z r. 2003 aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 sa podoba čnosť (aj odvodeniny čnostný, čnostne) spracovala ako variantná popri podobe cnosť (cnostný, cnostne) a ako neutrálny jazykový prostriedok ju možno použiť aj vo vedeckom texte.

 


Otázka z 10. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu čnosť