Otázka:

Kam mám zaradiť q, x, w? Sú to mäkké, tvrdé alebo obojaké spoluhlásky? Prečo sa f zaraďuje medzi obojaké spoluhlásky, keď nemáme vybrané slová na f?

Heslá:

obojaké spoluhlásky

Odpoveď:

Klasifikácia spoluhlások podľa mäkkosti na mäkké, tvrdé a obojaké pomáha používateľom slovenského jazyka pri zvládaní slovenského pravopisu, písania y. Po mäkkých spoluhláskach sa píše mäkké i a po tvrdých spoluhláskach sa v slovách domáceho pôvodu väčšinou píše tvrdé y (okrem prípadov, ktoré sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu, 2000, na s. 34). Po obojakých spoluhláskach b, p, m, v, f, r, s, z sa píše niekedy a niekedy y. Pri slovách domáceho pôvodu sa utvorili okruhy slov, v ktorých sa po obojakých spoluhláskach píše y, nazvali sa vybrané slová a slúžia ako pomôcka pre žiakov pri písaní i/y v domácich slovách a ich odvodeninách. Po f sa píše ypsilon iba v cudzích slovách, napríklad fylit, fylogenéza, fytofág, fyzika, fyziognómia, a keďže vybrané slová sa týkajú iba domácich slov, vybrané slová po f nie sú. Spoluhlásky zapisované grafémami (písmenami) w, x, q  neboli súčasťou pôvodného slovenského hláskového systému, a preto sa nezahŕňajú do klasifikácie slovenských hlások.


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obojaké spoluhlásky