Otázka:

V rámci diplomovej práce sa realizuje výskum alebo prieskum?

Heslá:

výskum, pracovať vo výskume, prieskum, prieskum verejnej mienky, vyskúmať, preskúmať

Odpoveď:

 Krátky slovník slovenského jazyka (2003) uvádza pri slove výskum tieto významy: 1. organizované skúmanie, bádanie (na základe vedeckých metód): základný, laboratórny, botanický výskum; výskum verejnej mienky prieskum, 2. hovorovo výskumné inštitúcie: pracovať vo výskume, 3. hovorovo výskumná cesta: ísť na výskum, byť na výskume. Slovo prieskum tento slovník definuje ako „preskúm(av)anie, obyčajne odborného rázu“: geologický prieskum, prieskum verejnej mienky. Synonymický slovník slovenčiny (2004) medzi synonymami slova prieskum uvádza slovo výskum (porov. výklad slov výskum, prieskum  v citovaných slovníkoch, ktoré sú sprístupnené na našej webovej stránke slovnik.juls.savba.sk). Z uvedeného výkladu, ako aj z výkladu slovesa vyskúmať „1. (vedeckým) skúmaním zistiť, vybádať, 2. zistiť, preskúmať, vypátrať“ a preskúmať „dôkladne prezrieť, skúmaním zistiť, overiť“ vyplýva, že slová výskum a prieskum sú vo význame „zisťovanie (obyčajne odborné) istých skutočností“ rovnoznačné.


Otázka z 29. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu výskum