Otázka:

Ako sa tvorí činné príčastie minulé od slovies uvádzať, upiecť a pristihnúť?

Heslá:

činné príčastie minulé

Odpoveď:

V dnešnej spisovnej norme sa činné príčastie minulé (aktívne particípium préterita) tvorí iba od dokonavých slovies, ktorých infinitívny kmeň sa končí na samohlásku alebo na dvojhlásku, t. j. činné príčastie minulé sa netvorí od pravidelných slovies vzoru niesť. Z troch slovies, ktoré ste uviedli, je sloveso uvádzať nedokonavé a dokonavé sloveso upiecť patrí do vzoru niesť, takže činné príčastie minulé sa tvorí iba od dokonavého slovesa pristihnúť a má tvar pristihnuvší.

            Podľa Morfológie slovenského jazyka (1966) v staršom spisovnom úze sa vyskytovali aj činné príčastia minulé utvorené od nedokonavých slovies, napr. chodivší, pôsobivší, písavší, bývavší, mavší. Tieto tvary zriedkavo používaliešte aj realisti ako Timrava a Jégé. Doklady na tvar uvádzavší (od nedokonavého slovesa uvádzať) sme však nenašli.


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu činné príčastie minulé