Otázka:

Aký je slovenský zoologický názov netopiera s latinským menom Myotis Alcathoe?

Heslá:

netopier alkathoe

Odpoveď:

 

Pri tvorbe slovenského zoologického názvoslovia sa pri druhových menách presadzovala zásada vyhýbať sa menám utvoreným na počesť vedcov alebo iných osôb – t. j. názvom osobného charakteru. Hoci sa do slovenskej terminológie dostali aj názvy obsahujúce vlastné mená, väčšinou ide o privlastňovacie prídavné mená typu otcov. Pri netopieroch sú to napríklad mená netopier Brandtov (Myotis brandti) a netopier Bechsteinov (Myotis bechsteinii). Meno netopiera v podobe netopier alcathoe (Alcathoe), resp. netopier alkathoe (Alkathoe) považujeme v slovenčine za netypické a z jazykového hľadiska by sme odporúčali uprednostňovať v terminológii názvy nymfin netopier(vychádzame z dokladov o používaní tohto slovenského názvu v odbornej spisbe aj popri latinskom názve Myotis alcathoe), resp. netopier nymfí. To, či bola fiktívna mytologická hrdinka Alcathoe, ktorú boh Dionýz premenil na netopiera, nymfa alebo princezná, nepovažujeme pri tvorbe zoologického názvoslovia za podstatné.

 

Meno typu netopier alkathoe okrem toho, že je v slovenčine netypické, nesie so sebou aj nejasnosti týkajúce sa pravopisnej podoby, o čom svedčí aj rozkolísanosť v písaní tohto názvu. Z jazykového hľadiska odporúčame zjednotiť sa na spojení so zdomácnenou podobou gréckeho mena netopier alkatoe (bez h),ktorá zodpovedáslovenským zásadám prispôsobovania starogréckych a latinským mien v slovenčine (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 43). Písanie mena alkatoe v názve netopiera s malým začiatočným písmenom zodpovedá pravopisnej zásade uplatňujúcej sa pri apelativizácii vlastných mien (porov. skok axel, salchov, rittberger alebo cvičenie pilates, opakovačka winchester, chlieb sendvič) a zároveň sa opiera aj o spôsob písania tohto názvu v latinčine.

 


Otázka z 30. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu netopier alkathoe