Otázka:

Ako sa odborne nazýva štvrtý sektor?

Heslá:

primárny, sekundárny, terciárny, kvartárny, kvintárny, kvartárny sektor, kvartárna sféra

Odpoveď:

 Výrazy prvý/prvostupňový/prvotný, druhý/druhostupňový/druhotný, tretí/treťoradý, štvrtý piaty majú v slovenčine v rovine cudzích slov ekvivalenty latinského pôvodu primárny, sekundárny, terciárny, kvartárny a kvintárny. Prídavné meno kvartárny nájdete aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011). Podľa slovníkového spracovania sa termínmi kvartárny sektor alebo kvartárna sféra odborne pomenúva časť ekonomiky, do ktorej patrí školstvo, zdravotníctvo, veda, výskum a riadenie, a ktorá sa v poradí dôležitosti zaraďuje na 4. miesto.

 


Otázka z 24. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu primárny