Otázka:

Je lepšie použiť v slogane spojenie obdarujte svojich blízkych alebo obdarte svojich blízkych?

Heslá:

obdarovať, obdariť, obdarujte

Odpoveď:

 

V slovenčine máme okrem slovesa obdarovať aj sloveso obdariť. Obe slovesá sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (elektronickú verziu slovníka nájdete na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk) a obe sa hodnotia ako spisovné, štylisticky neutrálne výrazy. Na rozdiel od slovesa obdarovať má však sloveso obdariť obmedzenejšiu spájateľnosť – používa sa obyčajne v súvislosti s nehmotným darmi, napríklad obdariť niekoho úsmevom, Pán Boh obdaril chlapca mimoriadnym nadaním alebo autor obdaril svoje postavy bohatým vnútorným životom. Preto Vám odporúčame uprednostňovať v slogane rozkazovací spôsob utvorený od slovesa obdarovať, ktoré má univerzálnejšie použitie, t. j. obdarujte, a uvádzať ho v podobe Obdarujte svojich blízkych.

 


Otázka z 14. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu obdarovať