Otázka:

Koľko pádov je v slovenčine? Koľký pád je lokál a koľký je inštrumentál?

Heslá:

nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál, pády, počet pádov v slovenčine

Odpoveď:

 

Súčasná slovenčina má 6 pádov. Na rozdiel od češtiny, v ktorej naďalej funguje vokatív (po starom 5. pád), v slovenčine sa zachovali vokatívne tvary iba pri niektorých slovách z rodinného domáceho okruhu (švagre, synku, chlapče, priateľu, človeče, kmotre, sváku), pri oslovení umelcov majstre a v náboženských textoch pri oslovení Boha – Bože, Otče, Pane, Duchu Svätý a Ježiša Krista – Ježišu, Synu Boží, Spasiteľu, Tešiteľu atď. Nové vokatívne tvary sa už netvoria. Kategóriu pádu v slovenčine tvorí v súčasnosti iba šesť pádov: nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál. Na oslovenie sa dnes okrem uvedených prípadov používajú tvary nominatívu. V súčasnej školskej praxi sa jednotlivé pády pomenúvajú názvami (termínmi), ktoré majú pôvod v latinčine, nie číslami. Takto si to žiaci osvojujú od prvého stretnutia s kategóriou pádu a takto sú pády označené aj v súčasných príručkách spisovnej slovenčiny. Keď niekedy predsa len označujeme jednotlivé pády číslami (napríklad pri vysvetľovaní gramatických javov niektorým starším ľuďom, ktorí ich latinské názvy nepoznajú), na pomenovanie lokálu sa naďalej používa spojenie 6. pád a na pomenovanie inštrumentálu sa používa spojenie 7. pád.

 


Otázka z 28. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nominatív