Otázka:

Ako sa skloňuje skratka ELBA?

Heslá:

ELBA, Unesco, Electrical Line Belong Armatur

Odpoveď:

 

 

 

 

Skratka ELBA zo slov Electrical Line Belong Armatur je iniciálová skratka (zložená zo začiatočných písmen slov). Iniciálové skratky, ktoré sa končia na samohlásku, v písanom texte sa buď ponechajú nesklonné (napr. pracujem v ELBA), alebo sa skloňujú. V hovorenej reči sa skloňujú podľa zakončenia, napr. pracujem v ELBE, prišiel do ELBY (ako podstatné meno ženského rodu podľa vzoru žena). V písomnej podobe sa však pri skloňovaní mení ich grafická úprava a zapisujú sa ako jedno slovo s veľkým začiatočným písmenom, no takýto spôsob sa uplatňuje iba pri frekventovaných, všeobecne známych skratkách, napr. z Unesca, o Unescu, s Unescom. Skratka ELBA nie je natoľko známa, aby jej používanie v podobe v Elbe, z Elby ap. nespôsobilo problémy s jej správnym porozumením (ktoré v prípade tejto skratky môžu vzniknúť aj v súvislosti s rovnakým názvom ostrova Elba). Preto ju neodporúčame vo verejnom styku skloňovať. Vhodným riešením pri používaní takýchto typov skratiek v texte v nepriamych pádoch je predsunutie všeobecného pomenovania pred skratku, napr. prostredníctvom firmy ELBA, zamestnanci akciovej spoločnosti (resp. a. s.) ELBA.


 


Otázka z 29. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ELBA