Otázka:

Sú výrazy vada a za účelom spisovné?

Heslá:

vada, zvada, chyba, kaz, nedostatok, porucha, poškodenie, rečová chyba, za účelom, s cieľom, hádka

Odpoveď:

 

               Slovo vada sa v spisovnej slovenčine používa iba ako hovorový pendant výrazov zvada hádka. V súvislosti s pomenúvaním chýb či nedostatkov výrobkov sa slovo vada používa v slovenčine nesprávne a hodnotí sa ako nespisovný výraz. Jeho spisovné ekvivalenty sú chyba, kaz, nedostatok, porucha, poškodenie (napr. rečová chyba; kazy, resp. chyby materiálu; nedostatky zistené pri kolaudácii; porucha motora). Podobne namiesto prídavného mena vadný odporúčame používať spisovné výrazy chybný, kazový, pokazený, poruchový, poškodený, nevyhovujúci (napr. chybný výrobok, poruchový výrobok, nevyhovujúci výrobok).

 Aj druhotná predložka za účelom, ktorú si obľúbili najmä úradníci, je nespisovný výraz. V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj v elektronickej podobe na stránke http://slovnik.juls.savba.sk, v rámci hesla účel sa pri nej uvádza spisovný ekvivalent s cieľom. Napríklad spojenie za účelom zlacnenia výroby môžeme nahradiť spojením s cieľom zlacniť výrobu (predložka s cieľom sa viaže s neurčitkom slovesa, t. j. s cieľom vysvetliť, s cieľom pomôcť, s cieľom podporiť a pod.). Často však na vyjadrenie rovnakého významu stačia aj predložky na, za, alebo možno použiť vedľajšiu vetu so spojkou aby. Napr. namiesto formulácie vláda prijala opatrenia za účelom zníženia nezamestnanosti môžeme povedať: vláda prijala opatrenia na zníženie nezamestnanosti. Spojenie cestovanie študentov do zahraničia za účelom vzdelávania môžeme nahradiť spojením cestovanie študentov do zahraničia za vzdelaním a namiesto spojenia pracovník musí pred vycestovaním navštíviť príslušný útvar za účelom odovzdania dokumentov môžeme povedať pracovník musí pred vycestovaním navštíviť príslušný útvar, aby odovzdal dokumenty.

 


Otázka z 30. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu vada