Otázka:

Môže sa v slovenčine používať slovo tansgender, alebo máme aj vhodnejšie výrazy?

Heslá:

transgender, transgenderový, transrodový

Odpoveď:

 

Anglický výraz transgender sa zaviedol ako pomenovanie osôb, ktoré spochybňujú svoje priradenie k danému pohlaviu (na základe fyzických znakov), pretože ho pociťujú ako falošné alebo neúplné. Do slovenčiny sa anglický výraz transgender prevzal ako prídavné meno v podobe transgenderový a popri ňom sa utvoril a ujal aj slovenský kalk (doslovný preklad oboch častí slova) transrodový. Osoby sa v slovenčine pomenúvajú odborne ako transrodovo identifikovaní ľudia, resp. v publicistike ako transrodové osoby alebo transrodoví ľudia (v jednotnom čísle transrodový človek, transrodová osoba, transrodový jedinec). V súčasnosti sa používa v jazykovej praxi aj jednoslovné pomenovanie osoby – podstatné meno transgender. Skloňuje sa ako životné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru chlap so zachovávaním samohlásky e, t. j. od transgendera, o transgenderovi, s transgenderom, mnohí transgenderi a pod. Tento výraz je však štylisticky príznakový. Zaraďuje sa medzi slangové výrazy a jeho používanie sa obmedzuje predovšetkým na komunitu podobne orientovaných ľudí.

 


Otázka z 12. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu transgender