Otázka:

Ako mám rozumieť tomu, že nedokonavým vidom sa môže vyjadrovať aj dokonavý dej?

Heslá:

napísal som, prečítal som, uvaril som, písal som, nedokonavý vid, dokonavý dej

Odpoveď:

 Kategória vidu a kategória času sú dva odlišné pojmy. Minulý čas sa v slovenčine tvorí od dokonavých slovies (napr. napísal som, prečítal som, uvaril som) aj od nedokonavých slovies (písal som, čítal som, varil som). Aj v minulom čase si sloveso zachováva svoj vid – dokonavými slovesami v minulom čase ako napísal, prečítal, uvaril sa vyjadruje činnosť dokonaná v minulosti a nedokonavými slovesami v minulom čase písal, čítal, varil sa vyjadruje činnosť, ktorá v minulosti prebiehala (neobsahuje informáciu, či sa táto činnosť v minulosti ukončila). Porovnajte napríklad vyjadrenia túto knihu som prečítal cez prázdniny a túto knihu som čítal cez prázdniny, ale nepodarilo sa mi ju dočítať. Takisto z vety Ale nikto nepovedal, že som ten list čítal sa dozvedáme, že autor čítal list, nie že ho dočítal do konca. Informácia, že autor list prečítal do konca, môže vyplývať z kontextu, ale gramaticky ide pri tvare slovesa čítal jednoznačne o nedokonavý vid. Ak chce autor explicitne vyjadriť skutočnosť, že čítanie listu doviedol do konca, má na to k dispozícii dokonavý vid: Ale nikto nepovedal, že som ten list prečítal. Takto chápeme aj formuláciu v Morfológii slovenského jazyka, na ktorú sa odvolávate, a to, že v niektorých kontextoch možno v slovenčine nedokonavým vidom vyjadriť aj dokonavý dej, lebo napríklad spojenie čítal som má širší význam a v niektorých kontextoch sa pri ňom nevylučuje ani vyjadrenie významu „prečítal som“. Ako však opäť zdôrazňujeme, takáto interpretácia je v niektorých prípadoch možná, ale nevyjadruje sa explicitne. Na druhej strane dokonavý vid vyjadruje jednoznačne zavŕšenosť činnosti.

 


Otázka z 13. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu napísal som