Otázka:

Správne je využívanie kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu alebo používanie?

Heslá:

použiť, užiť, využiť, používať, užívať, využívať, použitie, užitie, využitie, používanie, užívanie, využívanie

Odpoveď:

 

V slovenských lexikografických príručkách, ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej podobe na stránke slovnik.juls.savba.sk, nájdete dokonavé slovesá použiť, užiť, využiť aj ich nedokonavé tvary používať, užívať, využívať. Od významov týchto slovies sa odvíjajú aj významy slovesných podstatných mien použitie, užitie, využitie používanie, užívanie, využívanie. Slovesné podstatné mená odvodené z dokonavých slovies pomenúvajú ukončenú (jednorazovú) činnosť – napríklad rukavice na jedno použitie, po užití lieku nepite alkohol alebo kultúrne dedičstvo má využitie aj v cestovnom ruchu, a slovesné podstatné mená utvorené od nedokonavých slovies pomenúvajú prebiehajúcu alebo opakovanú činnosť, napr. návod na používanie tlačiarne, pokyny na užívanie lieku alebo problematika využívania kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu.

 Upotrebúvanie (trvajúce alebo opakované) kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu možno pomenovať podstatným menom využívanie.

 


Otázka z 06. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu použiť