Otázka:

Píše sa primäť alebo primať?

Heslá:

primäť, primať, prinútiť, donútiť, priviesť

Odpoveď:

 

Podoba slovesa primäť ä nezodpovedá súčasnému pravopisu. V šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v šesťdesiatych rokoch a ktorý nájdete aj v elektronickej podobe na našej stránke www.juls.savba.sk, sa pri slove primaťa (staršia podoba bola primäť) uvádza, že ide o štylisticky príznakový, knižný výraz s významom „spôsobiť, aby niekto niečo urobil, prinútiť, pohnúť niekoho k niečomu“. V ostatných lexikografických príručkách slovenského jazyka sa sloveso primať neuvádza preto, lebo ide málo frekventovaný výraz, ktorý nepatrí do jadra našej slovnej zásoby. Sloveso primať je síce spisovné, ale v slovenčine máme na vyjadrenie rovnakého významu aj vhodnejšie a štylisticky neutrálne ekvivalenty, ako napríklad prinútiť, donútiť, priviesť (niekoho k niečomu), pohnúť, nahovoriť, prehovoriť, presvedčiť. V textoch tlačovej agentúry Vám odporúčame uprednostňovať tieto ekvivalenty.

 


Otázka z 28. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu primäť