Otázka:

Správne majú byť korporačné tlačoviny alebo korporatívne tlačoviny?

Heslá:

korporácia, korporačný, korporátny

Odpoveď:

 

Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, 2011, písm. h – l) má slovo latinského pôvodu korporácia v slovenčine významy: 1. „združenie osôb s právnou subjektivitou, ktoré sa samo riadi, zväzok, spoločenstvo, záujmová organizácia“; 2. „v ekonómii a vo finančníctve podnikateľská, obyčajne americká akciová spoločnosť, ktorej členovia sú samostatnými právnickými subjektmi“. S podstatným menom korporácia významovo súvisia prídavné mená korporačný korporátny. V citovanom slovníku sa pri slove korporačný uvádza význam „v ekonomickej a finančníckej terminológii vzťahujúci sa na korporáciu, podnikateľskú spoločnosť; charakteristický pre korporáciu“ a príklady používania ako korporačný rozvoj, korporačná stratégia, korporačné dokumenty. Prídavné meno korporátny sa takisto charakterizuje ako odborný termín z oblasti ekonómie a finančníctva a uvádza sa pri ňom význam „súvisiaci s veľkými spoločnosťami s vysokým ročným obratom, ktoré sú súčasťou medzinárodných korporácií“. Uvádzajú sa pri ňom spojenia korporátna klientela, korporátny obchod, korporátne bankovníctvo. Tretie súvisiace prídavné meno má tvar korporatívny. Donedávna sa v slovenčine používalo

 

viac-menej iba vo význame „spoločný, hromadný“, ale v posledných desaťročiach k nemu (z angličtiny) pribudli ďalšie významy, a to: 2. „v ekonómii a vo finančníctve vzťahujúci sa na korporáciu, podnikateľskú spoločnosť“, napr. korporatívne zoskupenie, korporatívne nadácie, korporatívne spoločenstvá, korporatívne riadenie, a 3. „v politike vzťahujúci sa na korporativizmus; založený na korporativizme; vzťahujúci sa na korporácie, záujmové skupiny“, napr. korporatívny politický systém, korporatívny štát. Často sa však stretávame aj s nevhodným používaním prídavných mien korporačný, korporátny alebo korporatívny namiesto prídavných mien firemný či podnikový v súvislosti s anglickým výrazom corporate identity, ktorý sa prekladá do slovenčine ako firemná identitaalebo podniková identita, resp. presnejšie firemný štýl,zahrnujúci pojmy ako firemné logo, firemné farby, firemné písmoči firemné tlačoviny. Pri anglickom pomenovaní corporate identity nejde totiž po identitu korporácie, ale o jednotný štýl prezentácie firmy, ktorá je súčasťou jej identity.

 


Otázka z 13. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu korporácia