Otázka:

Je spisovný výraz novinovedec?

Heslá:

novinoveda, novinovedec, novinovedný

Odpoveď:

 

O podstatných menách novinoveda novinovedec písala jazykovedkyňa Katarína Habovštiaková v Kultúre slova v roku 1971 (príspevok si môžete vyhľadať na našej stránke

 

http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1971/1/ks1971-1.lq.pdf ). Citujeme z príspevku: „Proti termínom novinoveda, novinovedec, novinovedný (napr. novinovedné sympózium) nemožno mať z jazykového hľadiska námietky. Súutvorené správne. Pridružujú sa k obdobne utvoreným starším termínom,ako jazykoveda, jazykovedec, jazykovedný, prírodoveda, prírodovedec, prírodovedný, resp. k novšiemu umenovedec, umenovedný. Stavia sa tu iba otázka, aký je vzťah medzi termínmi novinoveda — žurnalistika,novinovedec — žurnalista a napokon i medzi dvojicou žurnalista a novinár.Novinoveda má oproti slovu žurnalistika jednoznačnejšie vymedzený význam. Novinoveda je vedná disciplína zaoberajúca sa teoretickými otázkami novinárskej činnosti“. Pomenovanie osoby, ktorá sa zaoberá teoretickými otázkami žurnalistiky – novinovedou, v podobe novinovedecje správne utvorené a zodpovedá spisovnej slovenčine.

 


Otázka z 13. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu novinoveda