Otázka:

Je správne magnitúdo alebo magnitúda? Posielam Vám vyjadrenie vrchného seizmológa prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., ktorý tvrdí, že seizmológovia používajú tvar magnitúdo.

Heslá:

magnitúda, Richterova stupnica, magnitúdo

Odpoveď:

 

Vysvetlenie profesora RNDr. Petra Mocza, DrSc., sa týka dôvodu, prečo nemožno termín magnitúda stotožniť s termínom Richterova stupnica. Táto záležitosť je čisto v kompetencii seizmológov. Otázkou, ku ktorej sme v poslednom čase museli ako jazykovedci opakovane zaujať stanovisko, je náležitá podoba termínu magnitúda/magnitúdo. Na margo tejto otázky pán profesor iba konštatuje, že astronómovia používajú slovo magnitúda a seizmológovia slovo magnitúdo. Na spresnenie dodávame, že časť seizmológov používa výraz magnitúdo a časť používa výraz magnitúda, ktorý zodpovedá súčasnej kodifikácii.

 

Rozkolísanosť používania termínu magnitúda – magnitúdo, resp. magnitudo s krátkym u (pričom niekedy v médiách používajú výraz magnitúdo aj ako nesklonný, čo možno pripísať vplyvu angličtiny) je odrazom odlišných názorov seizmológov na správnu podobu pomenovania. Niektorí sa totiž pokúšajú spätne odlíšiť pomenovanie veličiny udávajúcej veľkosť zemetrasenia v seizmológii magnitúda od pomenovania hviezdnej jasnosti v astronómii, ktoré je takisto magnitúda. 

 

Slovo magnitúda má pôvod v latinskom výraze magnitudo s významom „veľkosť, sila“. Pôvodne sa aj u nás používalo v geofyzike na pomenovanie veličiny udávajúcej objektívnu veľkosť zemetrasenia sklonné podstatné meno stredného rodu (vzor mesto) magnitudo (s krátkym u) a v takejto podobe ho používali aj v astronómii na označenie hviezdnej jasnosti (veľkosti). Takto lexikograficky spracované slovo magnitudo nájdete napríklad aj v Slovníku cudzích slov z roku 1979 (autori M. Ivanová-Šalingová – Z. Maníková). Slovenčina ako živý jazyk sa však vyvíja a cudzie slová prechádzajú procesom zdomácňovania, pričom sa mení aj ich pravopisná podoba a s ňou sa môže zmeniť aj rod. V Slovníku cudzích slov od autorského kolektívu I. Šaling – M. Ivanová-Šalingová – Z. Maníková z roku 1997 už nájdete podobu magnitúda a aj v súčasných lexikografických príručkách a v encyklopédiách sa jednotne uvádza iba podoba magnitúda (t. j. podstatné meno ženského rodu, vzor žena), ktorá vykazuje vyšší stupeň zdomácnenia. Keďže oba termíny (v geofyzike aj v astronómii) majú pôvod v tom istom latinskom slove a  základný význam oboch termínov je „veľkosť, sila“, považujeme snahy niektorých seizmológov o návrat k staršej podobe magnitudo, resp. magnitúdo na odlíšenie pomenovania geofyzikálnej veličiny od pomenovania jednotky jasnosti hviezd za neopodstatnené, na čo sme v posledných rokoch viackrát upozornili v jazykových okienkach aj vo vyjadreniach pre odborníkov z danej oblasti.

 


Otázka z 19. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu magnitúda