Otázka:

Ako nazvať filozofiu a systém podľa Giambattistu Vica?

Heslá:

Vicov, Vicov systém, Vicova filozofia, hegelovec, heglovec, hegelián., vicovec

Odpoveď:

 

Z Vašej otázky nie je jasné, aký vzťah chcete odvodeným prídavným menom pomenovať. Ak ide o filozofiu či systém, ktorý vytvoril Giambattista Vico, pomenúva sa privlastňovacím prídavným menom Vicov, t. j. Vicov systém, Vicova filozofia. Od priezvisk osôb sa tvoria aj pomenovania ich stúpencov a nasledovníkov, najčastejšie príponami -ovec a -ista, prípona -ián sa považuje za staršiu. Napríklad v súvislosti s Hegelom sa používajú pomenovania stúpencov v podobe hegelovec, staršie i heglovec a hegelián. Analogicky stúpenca Vicovej filozofie možno pomenovať vicovec. Systém, ktorým sa riadia (ktorý uznávajú) Vicovi stúpenci a pokračovatelia, možno teda nazvať vicovský systém a filozofiu vicovská filozofia.

 


Otázka z 25. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vicov