Otázka:

Ako sa v slovenčine zoraďujú slová podľa abecedy?

Heslá:

abeceda, zoraďovanie slov

Odpoveď:

 Zoraďovanie slov podľa abecedy nie je ani tak jazyková otázka, ako skôr technická, administratívna záležitosť. Upravuje ho slovenská technická norma STN ISO 7154 z roku 1999, ktorú môžete kúpiť u vydavateľa noriem (Slovenský ústav technickej normalizácie, www.sutn.sk). Táto medzinárodná norma zovšeobecňuje zásady bibliografického radenia, ktoré možno využiť pri abecednom radení v bibliografiách, knižniciach a pod.

Pri spracúvaní lexikografických príručiek v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV sa riadime týmito zásadami:

Mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ sa píšu ako ď, ť, ň, ľ pred samohláskami a, o, u, ú, ďalej vnútri slov a na konci slov. Pred samohláskami e, i, í a dvojhláskami ia, ie, iu sa píšu ako d, t, n, l bez mäkčeňa. Preto sú slová začínajúce sa na tieto spoluhlásky v Pravopisnom a gramatickom slovníku Pravidiel slovenského pravopisu i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (tieto príručky sú aj na www.juls.savba.sk) a v iných lexikografických dielach usporiadané v jednom celku pod písmenami d/ď; t/ť; n/ň l/ľ. Slová na c, č, dz, dž, s, š, z, ž sa uvádzajú v samostatných celkoch pod jednotlivými písmenami. Aj spoluhlásky d, t, n, l a ď, ť, ň, ľ vnútri slov sa zohľadňujú pri abecednom zaraďovaní slov ináč ako spoluhlásky c, č, dz, dž, s, š, z, ž a takisto dĺžka samohlások sa pri abecednom zoraďovaní zohľadňuje iba do určitej miery. O zoradení jednotlivých slov rozhoduje nielen začiatočné, ale aj každé nasledujúce písmeno podľa jeho poradia v abecede.

Uvedieme názorné príklady: V skupine slov sud, súd, sudca, sudička, súdiť sa slovo súd zaraďuje pred slovo sudca, lebo sa končí na d, kým v slove sudca nasleduje po d ďalšie písmeno. Dĺžka samohlásky sa v takomto prípade nezohľadňuje. Pri zaraďovaní slov, ktoré sa odlišujú iba dĺžkou samohlásky, hrá úlohu aj dĺžka a slovo s krátkou samohláskou sa zaradí pred (rovnaké) slovo s dlhou samohláskou (sud, súd). Podobne je to aj s písmenami d/ď, t/ť, n/ň l/ľ pri slovách kladný, kľak, kľaknúť, klaksón. Slová kľak kľaknúť sa zaraďujú pred slovo klaksón, lebo kn patria pred ks. Keby sme však k týmto slovám pridali slovo klak (v minulosti sa tak nazýval sklápací cylinder, čiže valcovitý pánsky klobúk), zaradili by sme ho pred slovo kľak (t. j. slovo začínajúce sa na kl by bolo pred ).

 


Otázka z 28. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu abeceda