Otázka:

Ako sa hodnotí sloveso vybrežiť?

Heslá:

vybrežiť sa

Odpoveď:

 

Slovo vybrežiť (sa) s významom „dostať sa mimo brehov, vystúpiť z brehov“ sa zatiaľ neuvádza v príručkách spisovnej slovenčiny, čiže ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ale ide o správne utvorené slovo, a to podobným spôsobom ako výraz vykoľajiť sa (dostať sa mimo koľají) či vylodiť sa (vystúpiť z lode). Tieto výrazy sú výsledkom takzvanej univerbizácie (zjednoslovňovania), javu, s ktorým sa stretávame predovšetkým pri tvorení odborných termínov alebo aj pri skracovaní iných často používaných viacslovných pomenovaní (vystúpiť z brehov → vybrežiť sa). Spojenia ako voda sa vybrežila a zaliala polia alebo riečky Ladianka a Kapoš sa v minulosti už dvakrát vybrežili zodpovedajú spisovnej slovenčine. V podobných kontextoch treba používať zvratnú podobu slovesa vybrežiť sa a spojenia bez morfémy sa typu voda vybrežila a zaliala polia sú nesprávne. Používanie tvaru slovesa vybrežiť bez morfémy sa je náležité iba v spojeniach ako naplavené stromy vybrežili rieku. Prirodzene, na vyjadrenie rovnakej skutočnosti môžeme namiesto výrazu vybrežiť sa, ktorý mnohí používatelia slovenského jazyka ešte stále vnímajú ako nezvyčajný, zvoliť aj iné výrazy, napr. vyliať sa (z koryta), opustiť koryto či vystúpiť z brehov.


Otázka z 08. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vybrežiť sa