Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo čaj? Môže nastať situácia, že v niektorých prípadoch sa pádové prípony skloňované podľa toho istého vzoru odlišujú?

Heslá:

čaj, chmeľ, bôľ, plač, plyš, žiaľ

Odpoveď:

Popri základných pádových príponách máme v slovenčine pri niektorých vzoroch a pádoch aj variantné prípony – také, ktoré sa odlišujú od vzorov, napr. pri vzore chlap sú v nominatíve množného čísla pádové prípony -i (chlapi), -ia (bratia), -ovia (otcovia), pri vzore mesto sú v lokáli jednotného čísla popri základnej prípone -e (v meste) i variantné prípony -u (v mlieku) a -i (na nebi) ap. Podstatné meno čaj sa zaraďuje do skloňovacieho vzoru stroj, ale v genitíve jednotného čísla má príponu -u – čaju – jazmínového čaju. Pádovú príponu -u majú v tomto páde aj iné slová vzoru stroj, a to látkové a abstraktné slová, napr. bôľ – bôľu, chmeľ – chmeľu, plač – plaču, plyš – plyšu, žiaľ – žiaľu. Pádové prípony genitívu sa pri podstatných menách uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na http://slovnik.juls.savba.sk/.  


Otázka z 14. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu čaj