Otázka:

Ako mám písať cudzie ženské priezviská v dizertačnej práci? Musím ich prechyľovať?

Heslá:

prechyľovanie cudzích mien

Odpoveď:

 

V kontexte slovenského jazyka sa majú rešpektovať zákonitosti slovenského jazyka, čo znamená, že aj cudzie ženské priezviská sa v kontexte slovenského jazyka (písaného i hovoreného) vo verejnom styku majú používať s náležitou koncovkou slovenského prechyľovania. Prechyľovanie ženských priezvisk si vyžaduje slovenská gramatika, aby sa ženské priezvisko začlenilo do slovenskej vety. Bez prechyľovania totiž nemožno ženské priezviská skloňovať, takže by vznikali formulácie, ako napr. podľa autorov Jonesa a White (namiesto Jonesa a Whitovej) alebo v nadväznosti na výskumy Blaka a Bohner (namiesto Blaka a Bohnerovej). V nominatíve sa v niektorých prípadoch môže používať aj podoba priezviska bez prechyľovania, a to najmä vtedy, keď sa uvádza meno samostatne (na plagáte, na navštívenke, na menovke, v adrese, v zoznamoch účastníkov rozličných podujatí, pri predstavovaní, odkazovaní a pod.) spolu s krstným menom. V dizertačnej práci písanej po slovensky Vám odporúčame cudzie ženské priezviská vo vete prechyľovať a v zátvorkách pri odkazoch na literatúru ich možno uviesť aj v neprechýlenej podobe, napr. podľa Bohnerovej je najdôležitejšie určiť stupeň poškodenia (Bohner, 2002). V bibliografických údajoch sa mená a priezviská uvádzajú v takej podobe, ako sú uvedené v publikáciách, na ktoré odkazujete.

 


Otázka z 21. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prechyľovanie cudzích mien