Otázka:

Ako mám v slovenčine písať a čítať slovo mem/mém, kt. je prebraté z angličtiny (možno francúzštiny) - z meme. Ďakujem!

Heslá:

mém

Odpoveď:

Pomenovania niektorých typov symbolov, ktoré sa využívajú v elektronickej komunikácii, ako smajlík emotikon, sú už spracované v slovenských slovníkoch cudzích slov (porov. Slovník cudzích slov, 2005, na http://slovnik.juls.savba.sk), ale výraz meme je pomerne nový a v slovenčine zatiaľ nie je lexikograficky spracovaný. Slovo meme sa v angličtine vyslovuje [mím] a celkovo tento výraz súvisí s mimickým (zriedkavejšie gestickým) vyjadrením pocitu či postoja. V slovenčine sa však slovo meme vyslovuje tak, ako sa píše, t. j. [meme], a utvorila sa už od neho aj zdomácnená podoba mém. Podstatné meno meme je v slovenčine stredného rodu a neskloňuje sa, napr. Viete, ako vznikli meme?, podstatné meno mém je mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub, napr. Viete, ako vznikli mémy? Ako sme však uviedli, z pohľadu utvárania slovnej zásoby je tento výraz ešte nový a nedá sa vylúčiť, že sa napokon jeho používanie ustáli v inej grafickej či zvukovej podobe.


Otázka z 07. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mém