Otázka:

Je slovo zdokladovať spisovné?

Heslá:

dokladovať, dokladať, žiadosť treba dokladovať, dokumentovať, zdokumentovať, reštaurovať, zreštaurovať, komentovať, okomentovať, regenerovať, doložiť (dokladmi), zregenerovať

Odpoveď:

 Sloveso dokladovať sa ešte donedávna hodnotilo ako nespisovný výraz z administratívneho slangu. Takto je spracované aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Uvádza sa tam, že ide o obojvidové sloveso (t. j. vyjadruje sa ním prebiehajúca aj ukončená činnosť), ktorého spisovnými ekvivalentmi sú výrazy dokladať, doložiť (dokladmi). V Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006) sa však už sloveso dokladovať hodnotí ako odborný výraz z administratívy, čiže zaraďuje sa medzi spisovné výrazy. Uvádzajú sa pri ňom dokladové spojenia ako žiadosť treba dokladovať trvali sme na tom, aby dokladovali náklady. Výrazy dokladovať doložiť dokladmi používate správne. Nemožno odmietať ani samostatný dokonavý predponový tvar zdokladovať. Samostatný tvar pre dokonavý vid sa tvorí niekedy na zdôraznenie ukončenosti činnosti aj od obojvidových slovies. Napríklad v slovenských slovníkoch sa uvádzajú slová dokumentovať (dokonavé i nedokonavé) aj zdokumentovať (dokonavé), reštaurovať aj zreštaurovať, komentovať aj okomentovať, regenerovať aj zregenerovať.

 


Otázka z 28. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dokladovať